Dec 28 – The Holy Innocents

Dec 28 - The Holy Innocents

The Holy Innocents of Bethlehem
Victims
28 December NT

click here for books on the Holy Innocents

Continue reading

Dec 10 – Thomas Merton

Dec 10 - Thomas Merton

Thomas Merton
Monk + Poet + Spiritual Writer
10 December 1968

click here for books by or about Thomas Merton

Continue reading

Dec 7 – Ambrose of Milan – Bishop + Doctor

Dec 7 - Ambrose of Milan

Ambrose of Milan
Bishop + Doctor
7 December 397

click here for books on Ambrose of Milan

Continue reading